آبخوری نیپلی
لوازم مرغداری مزین

آبخوری مرغداری مزین

آبخوری مرغداری مزین یکی از تجهیزات مهم و ضروری در پرورش طیور است که نقش بسزایی در تأمین آب مورد نیاز، بهبود کیفیت آب، کاهش هزینهها، افزایش راندمان و کاهش بیماریها دارد.

انتخاب نوع و تعداد آبخوری مرغداری باید با توجه به نوع و سن طیور، شرایط محیطی، ظرفیت و بودجه مرغداری انجام شود.

در این مقاله به معرفی انواع آبخوری مرغداری و نکات مربوط به نصب و استفاده از آنها میپردازیم.

خرید لوازم مرغداری

انواع آبخوری مرغداری

آبخوری مرغداری را میتوان به دو دسته کلی دستی و اتوماتیک تقسیم کرد.

آبخوریهای دستی آن دسته از آبخوریها هستند که باید به صورت دستی آب آنها را پر کرد و تعویض کرد.

این آبخوریها معمولاً ارزانتر و سادهتر از آبخوریهای اتوماتیک هستند، اما نیاز به نظارت و نگهداری بیشتری دارند.

آبخوریهای اتوماتیک آن دسته از آبخوریها هستند که به صورت خودکار آب را از منبع آب مرغداری تأمین میکنند و نیاز به تعویض آب ندارند.

این آبخوریها معمولاً گرانتر و پیچیدهتر از آبخوریهای دستی هستند، اما نیاز به نظارت و نگهداری کمتری دارند.

بر اساس شکل و ساختار آبخوری مرغداری را میتوان به انواع زیر دستهبندی کرد:

آبخوری مرغداری مزین | لوازم مرغداری مزین

• آبخوری کله قندی:

این نوع آبخوری شکل گرد و کم عمق دارد و بر روی زمین قرار میگیرد.

این آبخوری برای جوجههای نوزاد و تا سن یک هفته مناسب است.

این آبخوری به راحتی قابل شستشو و تعویض است، اما ممکن است آب آن آلوده شود یا بستر را خیس کند.

برای جلوگیری از این مشکلات میتوان از یک قطعه موزاییک یا کارتن زیر آبخوری استفاده کرد.

آبخوری مرغداری مزین | لوازم مرغداری مزین

• آبخوری لیوانی:

این نوع آبخوری شکل لیوانی دارد و بر روی زمین یا بر روی یک پایه قرار میگیرد.

این آبخوری برای جوجههای بالغتر و تا سن چهار هفته مناسب است.

این آبخوری کمتر از آبخوری کلهقندی آلوده میشود و بستر را خیس نمیکند، اما باید به صورت دستی آب آن را پر و تعویض کرد.

آبخوری ناودانی

• آبخوری ناودانی:

این نوع آبخوری شکل ناودانی دارد و بر روی زمین یا بر روی یک پایه قرار میگیرد.

این آبخوری برای جوجههای بالغتر و تا سن چهار هفته مناسب است.

این آبخوری ظرفیت بیشتری از آبخوری لیوانی دارد و کمتر از آبخوری کلهقندی آلوده میشود و بستر را خیس نمیکند.

اما باید به صورت دستی آب آن را پر و تعویض کرد.

آبخوری زنگولهای

• آبخوری زنگولهای:

این نوع آبخوری شکل زنگولهای دارد و به صورت آویزان از سقف سالن قرار میگیرد.

این آبخوری برای جوجههای بالغتر و تا سن چهار هفته مناسب است.

این آبخوری به صورت خودکار آب را از منبع آب مرغداری تأمین میکند و نیاز به تعویض آب ندارد.

این آبخوری کمتر از آبخوریهای دستی آلوده میشود و بستر را خیس نمیکند، اما باید به صورت منظم شستشو داده شود

آبخوری نیپلی

• آبخوری نیپلی:

این نوع آبخوری شکل پستانکی دارد و به صورت آویزان از سقف سالن قرار میگیرد.

این آبخوری برای جوجه های بالغتر و تا سن چهار هفته مناسب است.

این آبخوری به صورت خودکار آب را از منبع آب مرغداری تأمین میکند و نیاز به تعویض آب ندارد.

این آبخوری کمتر از آبخوریهای دستی آلوده میشود و بستر را خیس نمیکند، اما باید به صورت منظم شستشو داده شود.

آبخوری مرغداری مزین

نکات مربوط به نصب و استفاده از آبخوری مرغداری:

آبخوری مرغداری یکی از تجهیزات مهم و ضروری در پرورش طیور است .

که نقش بسزایی در تأمین آب مورد نیاز، بهبود کیفیت آب، کاهش هزینهها، افزایش راندمان و کاهش بیماریها دارد.

انتخاب نوع و تعداد آبخوری مرغداری باید با توجه به نوع و سن طیور، شرایط محیطی، ظرفیت و بودجه مرغداری انجام شود.

آبخوری مرغداری را میتوان به دو دسته کلی دستی و اتوماتیک تقسیم کرد.

آبخوریهای دستی آن دسته از آبخوریها هستند که باید به صورت دستی آب آنها را پر کرد و تعویض کرد.

آبخوری مرغداری مزین

آبخوریهای اتوماتیک آن دسته از آبخوریها هستند که به صورت خودکار آب را از منبع آب مرغداری تأمین میکنند و نیاز به تعویض آب ندارند.

برای نصب و استفاده از آبخوری مرغداری باید به موارد زیر توجه کرد:

• فاصله بین آبخوریها:

فاصله بین هر آبخوری با آبخوری بعدی باید به گونهای باشد که همه طیور به طور یکسان به آنها دسترسی داشته باشند .

ازدحام و تجمع بر سر آنها ایجاد نشود.

به طور معمول، فاصله بین آبخوریها نباید بیشتر از یک و نیم متر باشد.

• ارتفاع آبخوریها:

ارتفاع آبخوریها باید با توجه به سن و اندازه طیور تنظیم شود.

به طور کلی، ارتفاع آبخوریها باید در محاذات چشم یا گردن طیور باشد.

اگر آبخوریها خیلی بالا یا خیلی پایین باشند، ممکن است طیور اذیت شوند یا از آبخوری استفاده نکنند.

• دمای آب:

دمای آب موجود در آبخوریها باید مناسب باشد.

بخصوص در دو هفته اول، جوجهها به سردی و گرمی زیاد آب حساس هستند و ممکن است اذیت شوند یا بیمار شوند.

به طور معمول، دمای آب باید حدود 25 درجه سانتیگراد باشد.

• شستشو و تعویض آب:

آبخوریها باید به صورت منظم و روزانه شستشو و آب آنها تعویض شود.

آب موجود در آبخوریها نباید آلوده یا کدر باشد.

آب آلوده میتواند باعث کاهش مصرف آب، کاهش رشد، افزایش استرس و بروز بیماریها شود.

• نوع آبخوری:

نوع آبخوری باید با توجه به نوع و سن طیور انتخاب شود.

برای جوجههای نوزاد و تا سن یک هفته، آبخوری کلهقندی مناسب است.

برای جوجههای بالغتر و تا سن چهار هفته، آبخوری لیوانی یا ناودانی مناسب است.

برای جوجههای بالغتر و تا سن چهار هفته، آبخوری زنگولهای یا نیپلی مناسب است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

فقط کافیه یک بار از ما خرید کنی

معرفی انواع ورق
[aparat id="TBYmO" width="full"]
معرفی مجموعه متال طاها
[aparat id="sJ8By" width="full"]